Hakata Station NextTrain

Current Time: 01:01    

Kagoshima Main Line - Kokura,Moji bound

05:01 Mojiko

Kagoshima Main Line - Kurume,Omuta bound

05:13 Omuta

Sasaguri Line - Chojabaru,Keisen bound

06:10 Nogata

Tokaido-Sanyo Shinkansen - Kokura,Hiroshima bound

06:00 Tokyo (Nozomi 2)

Kyushu Shinkansen - Kumamoto,Kagoshima-Chuo bound

06:10 Kagoshima-Chuo (Tsubame 307)

Hakata-Minami Line - Hakata-Minami bound

07:16 Hakata-Minami (Ltd Express)